BRANCH MANAGER

Hashim Rahimov

Adress: 

Mingechaur city, Ganja ave. 16, 

Tel: (024) 274-70-77
   

Mingechaur head office - COVERAGE